ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Мол България ООД предоставя стандартна законова гаранция на продуктите според Закона за защита на потребителите.

Информация за правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 -115 от Закон за защита на потребителите (наричан само .ЗЗП): Съгласно чл. 112-115 от ЗЗП имате следните права:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Чл. 116. Продавачът, който отговаря за несъответствието на потребителската стока, има право на иск за обезщетение за претърпените вреди срещу лицето, което е причинило несъответствието, ако се намира в пряка или косвена договорна връзка с него, както и срещу производителя, когато той отговаря за несъответствието на стоката. Всяка клауза в договор, която ограничава или изключва тези права на търговеца, е нищожна.

Бихме искали също така да Ви информираме, че съгласно § 13, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП „Потребител“ е физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.

Гаранцията важи за територията на България.

Търговска гаранция

Допълнително предлагаме  14-дневен гаранционен период от датата на покупката за скрити дефекти при производството или материалите.

Ако купувачът открие материални или производствени дефекти в рамките на този гаранционен период  на раниците и върне продукта на Мол България ООД преди изтичането на гаранцията, Мол България ООД ще коригира дефекта или ще замени продукта безплатно. Мол България ООД има право да вземе решение относно естеството на коригиращите действия. Мол България ООД ще покрие всички разходи, направени за поправяне на дефекта като такъв, но не и други разходи, които могат да възникнат във връзка с гаранционната претенция, например разходи за транспорт и др.

Платът (текстилът) на раниците е водоустойчив при ръмеж и леки дъждове (1500 воден стълб). Вятърът също е фактор, който оказва натиск и въздейства върху водния стълб на плата и трябва да се взима предвид.

 

Ограничения за гаранциите:
Гаранцията отпада в случай на:

 • нормалното износване или повреда, причинена от неправилно боравене, аварии или екстремни температури;
 • инциденти и недобро стопанисване;
 • механични повреди на материалите, независещи от здравината и качеството на самите материали;
 • повреди, причинени от самия клиент – злоупотреба, небрежност или повреди, които са причинени умишлено;
 • изхабяване, закъсване, естествено износване на материалите и циповете в следствие от нормалната употреба на продукта;
 • изгаряне и повреди причинени от разтопяване на материята от огън или горещи повърхности;
 • неправилно боравене с циповете и катарамите, боравене с прекомерна сила на дърпане, агресивно затваряне или отваряне на цип;
 • охлузвания и драскотини от контакт с външни елементи и обекти, които не са част от продукта;
 • повреди на вътрешна мембрана, промазка и подлепени шевове в резултат на замърсяване или неподходяща грижа (пране в пералня, сушене на отоплителен уред, гладене, химическо чистене).
 • неестествени условия на замърсяване и влага при съхранение;
 • опит за поправка от страна на клиент.

 

Също така изключени от гаранцията са изброените по-долу аксесоари, които са предмет само на законови гаранционни права: спортни чанти, спорни сакове, твърди несесери, меки несесери, дъждобрани, кутии Styler, кутии за папки TripleFlex,  бутилки за вода, портмонета,  комплекти за безопасност, стикери Kletties, портфейли, торбички.

Условия за коректна грижа и поддръжка на ученическите раници ergobag и Satch:

Раниците се почистват ръчно с хладка сапунена вода и влажна кърпа!

 • Прането в пералня машина е забранено.
 • Машинното пране е забранено.
 • Центрофугирането е забранено.
 • Използването на абразивни и избелващи препарати, както и омекотители е забранено.
 • Гладенето е забранено.
 • Сушенето в машини и на отопляеми уреди или уреди с горещ въздух е забранено.